De prijzen voor verf zijn stukprijzen. Indien de verf ingekleurd moet worden zal er een extra kost gerekend worden afhankelijk van de gebruikte basis. 

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 

Palletvolume 
0.5L: 840 stuks - 1L: 480 stuks – 2.5L: 128 stuks - 5L: 90 stuks - 10L/15kg: 44 stuks – 25Kg: 22 stuks – Gecombineerde producten:  Minimum volume 360L

Leveringsconditites
Franco levering in Benelux vanaf € 500. Indien het bestelbedrag onder de franco is worden de effectieve transportkosten in rekening gebracht. Colli’s worden in Benelux met DHL verstuurd. Voor alle andere bestemmingen buiten Benelux werken we ex works. 

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden. 

Transportschade wordt enkel aanvaard bij vermelding van de schade of de CMR of bij onmiddelijke melding aan de koerier

Algemene verkoopsvoorwaarden Bevepe
Private label: producten die de verkoper in opdracht van de koper en/of onder een andere merknaam dan de eigen merknaam van de verkoper, produceert en/of levert. Producten die geleverd worden met een niet gelabelde of blanco verpakking, vallen steeds onder de categorie van Private Label. Indien de koper een Private label product niet conform de overeengekomen planning bij de verkoper bestelt, een private label product staakt, of dit niet meer bij de verkoper afneemt, dan wel aanspraak maakt op een product met een andere samenstelling, heeft de verkoper het recht om voor het betreffende private label product op voorraad gehouden grondstoffen en verpakkingsmaterialen, bij de koper in rekening te brengen tegen kostprijs vermeerderd met magazijn-/opslagkosten.  

Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, is de verkoper in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de teksten die op (de productcommunicatie, de technische fiches, de verpakking van,…) private label producten van de koper staan. De koper vrijwaart BV BeVePe voor aanspraken van derden in dit verband. 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Brugge.  

Bij annulering van de bestelling door de koper nadat de uitvoering van de bestelling is aangevat, zal de koper de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn.  

Een kleurafwijking ten opzicht van de gekozen kleur is steeds mogelijk. De koper is verantwoordelijk voor het controleren en/of testen van de kleur en de glansgraad vooraleer de goederen verwerkt worden. Ons bedrijf kan na verwerking van de goederen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kleur of glansgraad. 

 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. 

Betalingscondities
Alle facturen zijn 30 dagen netto te betalen.  We staan geen korting voor contant toe. 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 4% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.  

Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.  

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 

Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:  

o Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten  
o Voor verborgen gebreken of niet-conforme leveringen is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
o In het kader van private label producten sluit de verkoper alle aansprakelijkheid voor instructies van de koper uit. Een dergelijke aansprakelijkheid rust te allen tijde bij koper.  

Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BV BeVePe verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BV BeVePe van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de klant rekening te houden met de structuur van BV BeVePe. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BV BeVePe behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Bevepe BV
Monnikenwerve 86-88
B- 8000 Brugge
Tel: +32 (050)960 400
E-mail: sales@bevepe.be
BE 0416.275.696
RPR Gent afdeling Brugge